Vítejte na našem webu

 

Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. (ITP) se od svého vzniku v r. 1995 postupně profiluje v těchto oblastech:

-        transfer špičkových zahraničních technologií na český a slovenský trh,

-        uplatnění ekologicky přijatelných technologií v rámci mezinárodních projektů v EU a do třetích zemí,

-        vyhledávání nových možností v oblasti moderních technologií ve spolupráci s výrobními organizacemi a dodavateli.

 

V mezinárodním obchodu:   

1. zastupujeme zájmy Jižního Kazachstánu v České republice a v USA - z pověření guvernéra tohoto významného regionu Kazachstánu,

2. jsme výhradním distributorem ECA (Elektro Chemické Aktivace)  technologie - zařízení Envirolyte, na území České republiky a Slovenska.

   

ad 1. 

Naše obchodní filozofie:

OBCHOD jako každá jiná lidská činnost

-  je o Implementaci, Transformaci a Podpoře (I.T.P.), jsou to vzájemně spjaté požadavky, které musí splňovat každý obchodní případ – investičního či zbožního charakteru.

Know-how, kterým disponuje ITP, je založeno na provázanosti těchto tří požadavků v jednotném postupu – všechny instituce, které mohou zkomplikovat tento jednotný proces, nejsou vítány a jsou uplatněny pouze, pokud prospívají konkrétnímu obchodnímu případu a splňují všechny tři uvedené požadavky najednou.

Společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. (ITP) je oficiálně pověřena zájmovým subjektem  – regionem Jižního Kazachstánu (viz též www.inform.kz/indexeng.html), aby napomohla odbourat všechny  stereotypní představy, které mohou být překážkou uplatnění obchodu, a přímou realizací vzájemně prospěšného obchodu zúčastněných subjektů podporovala další rozvoj obchodních a kulturních vztahů.

Manažeři a pracovníci ITP jsou si současně plně vědomi odpovědnosti před představiteli tohoto významného kazašského regionu a zvláště guvernéra Zhanseita Tuimebayeva (zplnomocnění k zastupování viz níže), který je pověřil k prezentaci zájmů tohoto regionu v České republice a Spojených státech amerických.  Obě strany jsou přesvědčeny, že obchod je v zájmu všech zúčastněných stran a prospívá všeobecně dobrým vztahům, zabraňuje nedorozuměním mezi lidmi a podporuje přátelskou atmosféru v mezinárodních vztazích.

 

TRADE like any other human activity

- is about Implementation, Transformation and Promotion (I.T.P.), these are the interrelated requirements that each business event - investment or commodity - must meet.

The know-how available to ITP is based on the interrelation of these three requirements in a single procedure - all institutions that can complicate this unified process are not welcome and are only applied if they benefit a particular business case and meet all three requirements at one time.

The company Inter-Trade Praha spol. s r.o. (ITP) is officially entrusted to a stakeholder - the region of Southern Kazakhstan (www.inform.kz/indexeng.html), to help remove all local - region-related prejudices and stereotypical ideas that may be an obstacle to trade, and promote the further development of trade and cultural relations through the direct realization of mutually beneficial trade of interested parties.

ITP managers and executives, as representatives of this important Kazakh region, are fully aware of the responsibility and, in particular, their commitment to the Governor Zhanseit Tuimebayev (authorized and exclusive representative see below), who has commissioned them to present the interests of this region in the Czech Republic and the United States of America. Both sides are convinced that trade is in the interest of all stakeholders and benefits generally good relations, prevents misunderstandings among people and fosters a friendly atmosphere in international relations.

Pověření guvernéra /Certificate exclusive representative of Governor:

 

 

ad 2.

Jsme výhradním distributorem zařízení Envirolyte pro Českou republiku a Slovensko (viz Certifikát níže)  .

Envirolyte je dnes značkou kvality pro produkty Elektro Chemické Aktivace vody (ECA). Tyto ECA roztoky (v České republice označované pod obchodní značkou VertEsprit*) mají vynikající dezinfekční a mycí účinky a používají se k ošetření vody, povrchů a prostor.

------------------------------------------------

* Jediným vlastníkem ochranné známky VertEsprit je naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. - viz https://oz.kurzy.cz/inter-trade-praha-sro/vertesprit-p436244z285546u.htm

Proti neoprávněnému používání značky podnikáme veškeré právní kroky, za zneužití dobrého jména značky VertEsprit neneseme žádnou zodpovědnost. 

--------------------------------------------------

Nabízíme:

Účinný a při tom ekologicky nezávadný roztok VertEsprit ANK (obsahuje kyselinu chlornou – HOCl, která je přirozenou součástí imunitního systému organismů).

Vyrábějte si sami za pár haléřů nebo objednejte v kanystrech za pár korun u nás! – Nejlevnější varianta pro Vás!

Rádi Vám pomůžeme spočítat, co je pro Vás výhodnější - kontaktujte nás.

Zda vyrábět přímo v místě spotřeby z vody a obyčejné soli za použití elektřiny, nebo zda je výhodnější od nás nakupovat roztok v kanystrech. Roztok je účinný a ekologicky nezávadný (bez ekologické stopy!).

Roztok ANK lze jednoduše používat k dezinfekci zdrojové vody (ze studny) nebo procesních vod (proplach potrubí apod.) a ploch nebo i povrchů výrobních zařízení. Je účinný i proti vzniku a tvorbě biofilmů.

Náš roztok neutrálního anolytu ANK (v ČR pod obchodním označením VertEsprit ANK), obecně označovaný jako ECA voda (elektrochemicky aktivovaná voda) je velmi účinný dezinfekční přípravek, který se v poslední době stále výrazněji prosazuje

- při likvidaci legionely v TUV,

- při čištění povrchů, 

- v chovech zvířat, ale i

- v potravinářských provozech a 

- při výrobě nápojů a mléčných výrobků (farmáři, kteří přicházejí se svými výrobky na farmářské trhy tak mohou získat nástroj, který jim dá jistotu výroby zdravých a hygienicky nezávadných potravin). 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode