Oblasti použití

Biocidní přípravek VertEsprit ANK je vhodný k použití všude tam, kde je nezbytná širokospektrální dezinfekční účinnost, v krátké době a bez ekologické stopy. Lze jej využít buď s použitím zařízení, které biocidní přípravek VertEsprit ANK produkuje na místě použití anebo je možné dohodnout dovávku přípravku v potřebném množství na místo*, podle toho, co je ekonomicky výhodnější, a to v následujících oblastech:

. zdravotnictví

. systémy úpravy vody, plavecké bazény

. potravinářská výroba

. zahradnictví, zemědělství

. živočišná výroba (chov prasat, drůbeže a skotu)

. veterinární oblast

Ve všech těchto výše uvedených odvětvích hospodářské činnosti má náš výrobek vysoký biocidní účinek, během krátké expoziční doby. Má vynikající baktericidní, fungicidní, sporocidní i virocidní účinnost ve srovnání s ostatními biocidními přípravky a podporuje proces snižování využívání chlóru v našem životě.

·         Dezinfekční roztoky jsou netoxické, nesenzibilizující a nedráždivé.

·         Jsou plně biologicky odbouratelné a nejsou ekologicky nebezpečné.

·         Při odběrech nad 1000 litrů lze poskytovat ze základní ceny slevu.

Tento koncentrát lze ředit v různých poměrech, dle prostředí využití, při zachování veškerých jeho výborných vlastností. Koncentrát je možné dodávat v obalech o objemu 5, 30 a 1000 litrů, nebo podle potřeb zákazníka.

-------------------------------------------------------------------------------
* Naše cena je vždy přizpůsobena konkrétním požadavkům k řešení Vaší situace, aby bylo optimální jak s ohledem na potřebné množství biocidního přípravku, tak případného stupně automatizace technologického zajištění jeho výroby na místě.

    Neváhejte nás kontaktovat, poradíme, která varianta je pro Vás výhodnější !

    -------------------------------------------------------------------------------------- 

VertEsprit ANK ** (resp. Envirolyte ANK-Neutral Anolyte) je produktem zařízení Envirolyte. Výhradním distributorem zařízení Envirolyte pro ČR a Slovensko je naše společnost Inter-Trade Praha, a v distribučním řetězci výrobních zařízení Envirolyte splňuje nařízení ECHA (EU) o biocidních přípravcích (BPR, nařízení č. 528/2012) stejně jako jejich výrobce společnost Envirolyte Industries Int.

VertEsprit ANK je současně v České republice evidován v seznamu biocidních přípravků MZ ČR (MZDR).

-------------------------

** Jediným oprávněným majitelem ochranné známky VertEsprit ANK je naše společnost INTER-TRADE PRAHA spol. s r.o. viz - https://oz.kurzy.cz/inter-trade-praha-sro/vertesprit-p436244z285546u.htm 

Za nákupy VertEsprit ANK realizované mimo naši společnost Inter-Trade Praha bez oprávnění k prodeji nepřebíráme jakékoliv záruky ani zodpovědnost. 

Proti zneužití ochranné známky VertEsprit podnikáme veškeré právní úkony na základě platných zákonů.

VertEsprit ANK je účinný v širokém biocidním spektru a má prokazatelně také virucidní účinnost (protokol SZÚ o výsledku laboratorních zkoušek č. 241/2006 a č. 244/2006 je k dispozici). Tím vyhovuje stěžejnímu prováděcímu právnímu předpisu zák. č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví vyhl. č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. 

---------------------------------------------------------------------------

Jestliže se rozhodnete vyzkoušet náš výrobek, naši pracovníci Vás navštíví a zcela zdarma dodají náš výrobek na vyzkoušenou, vysvětlí jak s ním zacházet a poradí při jeho aplikaci. Současně Vám můžeme poskytnout dokumenty, které povolují jeho používání na území České republiky, stejně jako dokladují jeho praktickou účinnost a užitečnost v jednotlivých aplikacích (viz např. jak je uvedeno níže - chov brojlerů***). Při testování našeho výrobku, Vám doporučujeme přizvat hygienického technika, aby provedl svá měření, a potvrdil Vám, že účinnost našeho výrobku VertEsprit, je skutečně taková, jak Vám deklarujeme.

---------------------------------------------------------------------------
*** Výsledky výzkumného úkolu NAZV MZE QH92195 :
Údaje blíže specifikující výsledek
Popis v původním jazyce
Ověřená technologie pro napájení kuřat chovaných na maso s využitím produktu technologie elektrochemické aktivace vody (ANK), registrovaného v ČR jako VertEsprit ANK představuje ve srovnání s dalšími dosud používanými technologiemi dosažení lepších zootechnických výsledků. Nová technologie přípravy napájecí vody elektrochemicky aktivovaným roztokem produkovaným systémem Envirolyte současně přináší zlepšení vztahu k životnímu prostředí a zefektivnění výkrmu kuřat chovaných na maso. Z ekonomického hlediska představuje finanční úspory na straně zemědělského subjektu.
Interní identifikační kód produktu přidělený tvůrcem
Ověřená technologie QH92195/1
Lokalizace
Výkrm Tagrea s.r.o. Čekanice 207 390 02 Tábor IČ 261 02 463
Technické parametry
Výkrm Tagrea s.r.o. Čekanice 207 390 02 Tábor IČ 261 02 463 Datum uzavření smlouvy: 19.12.2011
Ekonomické parametry
Využití produktu technologie ECA, registrovaného v ČR jako VertEsprit ANK představuje finanční úsporu při výkrmu kuřat chovaných na maso ve srovnání s technologií napájení nedezinfikovanou napájecí vodou. Konverze krmiva při dezinfekci napájecí vody produktem VertEsprit ANK je o 20 g nižší než při napájení nedezinfikovanou napájecí vodou, a to při dosažené shodné porážkové hmotnosti 1,93 kg. Úhyn kuřat během výkrmu je při napájení dezinfikovanou napájecí vodou o 0,3% ve srovnání s úhynem při napájení nedezinfikovanou napájecí vodou. To představuje úsporu 0,30 Kč na jeden kus kuřete za dobu výkrmu.
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt
QH92195 - Využití vybraných nanotechnologií pro návrhy a ověření nejlepších dostupných technik (BAT) v zemědělské činnosti (2009-2011, MZE/QH)

_____________________________________________________________

Těšíme se na vzájemnou spolupráci v jednotlivých aplikačních oblastech!

VertEsprit je znám a zaváděn pro své výborné vlastnosti už v celé západní Evropě, USA a je hojně využíván (např. pivovar Heineken, úpravny pitných vod, nemocnice, obchodní centra, haly, interiéry, klimatizace, velkochovy hospodářských zvířat, potravinářských výrob aj.).

Jeho používání ušetří značné finanční prostředky, a v konečné fázi i chrání naše životní prostředí. K jeho likvidaci není zapotřebí již žádných technologií a jeho použitím nevznikají nebezpečné odpady.

O výrobku VertEsprit je možné poskytnout další informace, doporučení a výsledky ze zkoušek, kterými náš výrobek musel projít, než byl zařazen do všech 5 kategorií biocidní účinnosti a byla prokázaná jeho hospodárnost a šetrnost k životnímu prostředí.

Vyzkoušejte si jej - samozřejmě zdarma!

Jestliže se rozhodnete vyzkoušet náš výrobek, naši pracovníci Vás navštíví a zcela zdarma dodají náš výrobek na vyzkoušenou, vysvětlí jak s ním zacházet a poradí při jeho aplikaci. Současně Vám můžeme poskytnout dokumenty, které povolují jeho používání na území České republiky. Při testování našeho výrobku, Vám doporučujeme přizvat hygienického technika, aby provedl svá měření, a potvrdil Vám, že účinnost našeho výrobku VertEsprit, je skutečně taková, jak Vám deklarujeme.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci!

Zdravotnictví

  ·         odstranění a prevence legionelly

·         výroba sterilní vody

·         dezinfekce tkanin aplikovaná ve formě aditiva do praček

·         dezinfekce vzduchu a čištění prostor, čištění povrchů

·         osvědčená biocidní účinnost (zabíjí všechny bakterie)

·         studená sterilizace lékařských nástrojů

Systémy úpravy vody, plavecké bazény

·         odstraňuje biofilm na vodních zařízeních

·         nedráždí oči ani kůži

·         bez zápachu po chloru

·         snižuje nároky na údržbu

·         snižuje používání chemikálií v obdobných procesech

·         nevytváří toxické odpady

·         zvyšuje bezpečnost pracovníků

·         pH - neutrální a nekorozívní - nezpůsobuje korozi

·         odpovídá normám Světové zdravotnické organizace (WHO) a německým normám pro pitnou vodu (TVO)

·         zabíjí všechny mikroorganismy (bakterie, plísně, spory, viry, ...)

Potravinářská výroba

·         plošná, přístrojová dezinfekce potravinářských provozů

·         sterilizace obalů pro potravinářské výrobky

·         v aplikačních koncentracích bez zápachu

·         omytím v roztoku se zvýšení odolností proti plísním, hnilobě, bakteriální nákaze čerstvých produktů

Zahradnictví, zemědělství

·         omytím v roztoku se prodlužuje životnost ovoce, zeleniny a květin při skladování

·         dezinfikuje setbu, stimuluje zrychlený růst rostlin a zvyšuje množství květů a plodů

·         dezinfikuje obilí

Živočišná výroba (chov prasat, drůbeže a skotu)

·         zvyšuje vitalitu, odolnost a zlepšuje plodnost

·         upravuje odstranění následků zánětu prsní žlázy, průjmu a infekce

·         zlepšuje utilizaci krmiva

·         zvyšuje růst a zlepšuje přírůstky

·         pro sprejování peří a hubení mikroorganismů

·         konzervuje siláž a snižuje škodlivé stoky do vodního systému

·         neutralizuje pachové látky

·         dezinfekce chovných objektů

·         údržba mléčných technologií

Konkrétní pozitivní účinky v procesu produkce masa

·         snížení úmrtnosti v celé šíři produkčního cyklu, zejména u selat a kuřat

·         snížení nákladů na užívání represivních i preventivních léčiv, především antibiotik

·         vyšší produktivita výkrmu – vyšší zhodnocení krmných dávek

·         v případě aerosolové aplikace významné snížení respiračních onemocnění

Veterinární oblast

·         všeobecná dezinfekce

·         povrchové čištění a mlžení proti bakteriím ve vzduchu

·         asimilace krmiva

·         všeobecný podporovatel dobrého zdravotního stavu a ochránce zdraví při přidávání do pití (snižuje úmrtnost)

·         hubení mikroorganismů v peří

·         hubení aerobních a neaerobních bakterií prostřednictvím mlžení

·         čištění zařízení bez dalších přídavků

 

EKOLOGICKÝ DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVEK
VERTESPRIT ANK

Ekologický, vysoce účinný a hospodárný, elektrochemicky aktivní roztok pro kompletní dezinfekci všech ploch a materiálů včetně pitné vody.
Dezinfekční přípravek VertEsprit ANK spolehlivě likviduje všechny mikroorganismy během krátkého kontaktu a používá se k dezinfekci různých povrchů a materiálů, omyvatelných ploch, zařízení a předmětů, které přicházejí do styku s potravinami nebo nápoji včetně dezinfekce pitné vody. Je vhodný pro použití v obydlích, v rekreačních, sportovních a léčebných objektech, ve zdravotnictví, v bazénech, městských službách, průmyslu, zemědělství a v potravinářské výrobě.

VÝHODY

  • Dezinfekční roztoky jsou netoxické, nesenzibilizující a nedráždivé.
  • Jsou plně biologicky odbouratelné a nejsou ekologicky nebezpečné.
  • Bezoplachový.
  • Pro vysoký účinek při nízké koncentraci účinné látky a ohleduplné působení na životní prostředí je nejpřijatelnější variantou proti dnes stále široce používaným nebezpečným chemikáliím.
  • Přípravek je pouze nepatrně cítit po chloru, pH roztoku je 6,5 – 8,5.

NÁVOD K POUŽITÍ
Dezinfekce se provádí mokrým čištěním nebo pomocí rozprašovače (prostory, výrobní zařízení, povrchy), ponořením (různé předměty, hygienické náčiní, hračky) a dávkováním do vody. Účinnost proti mikroorganizmům je po 5 – 15 minutách v závislosti na poměru ředění.

DÁVKOVÁNÍ
Silně znečištěné předměty a plochy se nejprve mechanicky očistí, umyjí a poté se dezinfikují.
Pro jednorázové nanesení naředěného dezinfekčního přípravku na povrchy (podlahy, stěny, výrobní zařízení apod.) je spotřeba 200 ml na 1 m2 povrchu, v případě opakované dezinfekce, která se provádí po 15ti minutách, je spotřeba 300 – 400 ml na 1 m2 povrchu. Zvlhčení povrchů by mělo být stejnoměrné. Při použití rozprašovače spotřebujte pro jednorázové použití minimálně 100 ml naředěného přípravku na 1 m2 plochy. Stejným způsobem je možné ošetřit zařízení, povrchy a potrubí související s výrobou, přepravou, skladováním nebo spotřebou potravin, krmiv nebo nápojů (včetně pitné vody pro lidi a zvířata). Dále dezinfikovat prostory, ve kterých se zdržují lidé, chovají nebo přepravují zvířata.
Ředění: doporučené ředění přípravku VertEsprit ANK s pitnou vodou je maximálně 1:100.

Pro dezinfekci pitné vody (pro lidi a zvířata) a bazénových vod nařeďte přípravek v dávce 4 litry na 1.000 litrů pitné vody pro první dezinfekci, při dalších úkonech v dávce 1 litr na 1.000 litrů.
Doporučujeme naředit takové množství roztoku, které spotřebujete do 30ti minut od naředění.

PRVNÍ POMOC
Při zasažení očí je okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Přípravek skladujte na suchém a chladném místě v originálních baleních, která jsou dobře uzavřena. Chraňte před teplem a slunečním zářením.
Uchovávejte mimo dosah dětí.

Záruční doba 12 měsíců. Balení: 5, 10, 30 a 1.000 litrů.

Vyhledávání

Kontakt

Inter-Trade Praha spol. s r.o. Revoluční č. 767/25
110 00 Praha 1

+420 777 596 576

 

 

Novinky

19.02.2021 20:12

Article 95 List (jsme v seznamu ECHA podle čl. 95)

S hrdostí oznamujeme: Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. ve shodě s nařízením (EU) č. 528/2012 (nařízení o biocidech) je zařazena v seznamu ECHA (Evropské Chemické Agentury) podle čl. 95 - viz seznam, jako dodavatel účinné látky a dodavatel biocidního...
19.02.2021 20:03

Proč se věda a výzkum tolik zajímá o naše produkty?

Proč se věda a výzkum tolik zajímá o naše produkty? Prvořadé důvody jsou následující: Širokospektrální účinnost našeho produktu - biocidního přípravku VertEsprit ANK  (virucidní, baktericidní, sporocidní, fungicidní – mikroskopické vláknité a kvasinkovité houby) prokázaná...
19.12.2015 16:46

Systém Envirolyte pro plavecké bazény a wellness centra

• Efektivní biocid VertEsprit ANK (anolyt ANK) • Nedráždí oči a kůži • Nemá tak ostrý zápach po chlóru jako ostatní chemické bazénové přípravky • Nedráždí dýchací cesty • Nezpůsobuje alergii • Snadné použití a manipulace - je připravován v areálu objektu podle konkrétní potřeby • Levný (1m³...
21.11.2012 10:27

Vyhodnocení rizik legionely (Legionella Risk Assessment)

  Vyhodnocování rizik a prevence výskytu legionely v technických vodovodních obslužných systémech (TVOS) Jak začít pracovat na vyhodnocování rizik legionely? Zaměstnavatelé nebo jiné osoby odpovědné za kontrolu a údržbu provozu TVOS...
11.10.2008 12:01

Co přitahuje Vaši pozornost

Co přitahuje Vaši pozornost? To jsou naše přístroje Envirolyte a jejich stále se zvyšující technická úroveň. Znáte manuální přístroje Envirolyte typu EL, které jsou velice spolehlivé, ale vyžadují dohled. Znáte poloautomatické přístroje typu ELA, které jsou navíc velmi praktické, poněvadž se...
02.10.2008 12:07

Nejlepší nabídka na ošetření vody proti legionele

Legionella pneumophila (nebo také Legionela) - nebezpečná bakterie v teplé vodě Nejlepší nabídka k likvidaci legionely v TUV - to je nabídka podle Vašich možností, zvolte tu nejlepší variantu pro Vás! Abychom dosáhli v objektech zdravotnických a ubytovacích zařízení (např. nemocnic, hotelů),...
13.09.2008 13:49

Nové špičkové produkty

Naše společnost Inter-Trade Praha spol. s r.o. tradičně nabízí nové, špičkové produkty, které si získávají svou klientelu velmi rychle pro své užitečné vlastnosti a také ekologickou bezpečnost. Získat pro ně přízeň na trhu vyžaduje znalost praktických problémů v jednotlivých oblastech...