Oblasti použití

Technologie „ProEMgen“ je součástí programu elektro-magnetické aktivace pro

- stimulaci vitálních funkcí rostlin, 

- stimulaci mikrobiologických procesů

- transformaci (podle požadavků praktické aplikace) a 

- podporu efektivního uplatnění v jednotlivých oblastech:

1. předseťové ošetření semen,

2. stimulace rostlin ve vegetativní fázi růstu,

3. stimulace biočištění odpadních vod,

4. stimulace fermentačních procesů.

A navíc: Výtěžnost kovů působením elektromagnetického pulzního generátoru ProEMgen se prokazatelně zvyšuje.Testy na aktivaci bakteriálního vyluhování mědi a zlata z rudy prokázaly téměř dvojnásobné zvýšení výtěžnosti těchto kovů!

 

Envirolyte ANK-neutrální anolyt resp. biocidní přípravek VertEsprit ANK je vhodný k použití všude tam, kde je nezbytná širokospektrální dezinfekční účinnost, v krátké době a bez ekologické stopy. Lze jej využít buď s použitím zařízení Envirolyte, které biocidní přípravek VertEsprit ANK produkuje na místě použití anebo je možné posloužit dodávkou přípravku v potřebném množství na místo použití *, podle toho, co je ekonomicky výhodnější, a to v následujících oblastech:

. zdravotnictví

. systémy úpravy vody, plavecké bazény

. potravinářská výroba

. zahradnictví, zemědělství

. živočišná výroba (chov prasat, drůbeže a skotu)

. veterinární oblast

Ve všech těchto výše uvedených odvětvích hospodářské činnosti má náš výrobek vysoký biocidní účinek, během krátké expoziční doby. Má vynikající baktericidní, fungicidní, sporocidní i virocidní účinnost ve srovnání s ostatními biocidními přípravky a podporuje proces snižování využívání chlóru v našem životě.

·         Dezinfekční roztoky jsou netoxické, nesenzibilizující a nedráždivé.

·         Jsou plně biologicky odbouratelné a nejsou ekologicky nebezpečné.

·         Při odběrech nad 1000 litrů lze poskytovat ze základní ceny slevu.

Tento koncentrát lze ředit v různých poměrech, dle prostředí využití, při zachování veškerých jeho výborných vlastností. Koncentrát je možné dodávat v obalech o objemu 5, 30 a 1000 litrů, nebo podle potřeb zákazníka.

-------------------------------------------------------------------------------
* Naše cena je vždy přizpůsobena konkrétním požadavkům k řešení Vaší situace, aby bylo optimální jak s ohledem na potřebné množství biocidního přípravku, tak případného stupně automatizace technologického zajištění jeho výroby na místě.

    Neváhejte nás kontaktovat, poradíme, která varianta je pro Vás výhodnější !

    -------------------------------------------------------------------------------------- 

VertEsprit ANK ** (resp. Envirolyte ANK-Neutral Anolyte) je produktem zařízení Envirolyte. Výhradním distributorem zařízení Envirolyte pro ČR a Slovensko je naše společnost Inter-Trade Praha, a v distribučním řetězci výrobních zařízení Envirolyte splňuje nařízení ECHA (EU) o biocidních přípravcích (BPR, nařízení č. 528/2012) stejně jako jejich výrobce společnost Envirolyte Industries Int.

VertEsprit ANK je současně v České republice evidován v seznamu biocidních přípravků MZ ČR (MZDR).

-------------------------

** Jediným oprávněným majitelem ochranné známky VertEsprit ANK je naše společnost INTER-TRADE PRAHA spol. s r.o. viz - https://oz.kurzy.cz/inter-trade-praha-sro/vertesprit-p436244z285546u.htm 

Za nákupy VertEsprit ANK realizované mimo naši společnost Inter-Trade Praha bez oprávnění k prodeji nepřebíráme jakékoliv záruky ani zodpovědnost. 

Proti zneužití ochranné známky VertEsprit podnikáme veškeré právní úkony na základě platných zákonů.

VertEsprit ANK je účinný v širokém biocidním spektru a má prokazatelně také virucidní účinnost (protokol SZÚ o výsledku laboratorních zkoušek č. 241/2006 a č. 244/2006 je k dispozici). Tím vyhovuje stěžejnímu prováděcímu právnímu předpisu zák. č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví vyhl. č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. 

---------------------------------------------------------------------------

Jestliže se rozhodnete vyzkoušet náš výrobek, naši pracovníci Vás navštíví a zcela zdarma dodají náš výrobek na vyzkoušenou, vysvětlí jak s ním zacházet a poradí při jeho aplikaci. Současně Vám můžeme poskytnout dokumenty, které povolují jeho používání na území České republiky, stejně jako dokladují jeho praktickou účinnost a užitečnost v jednotlivých aplikacích (viz např. jak je uvedeno níže - chov brojlerů***). Při testování našeho výrobku, Vám doporučujeme přizvat hygienického technika, aby provedl svá měření, a potvrdil Vám, že účinnost našeho výrobku VertEsprit, je skutečně taková, jak Vám deklarujeme.

---------------------------------------------------------------------------
*** Výsledky výzkumného úkolu NAZV MZE QH92195 :
Údaje blíže specifikující výsledek
Popis v původním jazyce
Ověřená technologie pro napájení kuřat chovaných na maso s využitím produktu technologie elektrochemické aktivace vody (ANK), registrovaného v ČR jako VertEsprit ANK představuje ve srovnání s dalšími dosud používanými technologiemi dosažení lepších zootechnických výsledků. Nová technologie přípravy napájecí vody elektrochemicky aktivovaným roztokem produkovaným systémem Envirolyte současně přináší zlepšení vztahu k životnímu prostředí a zefektivnění výkrmu kuřat chovaných na maso. Z ekonomického hlediska představuje finanční úspory na straně zemědělského subjektu.
Interní identifikační kód produktu přidělený tvůrcem
Ověřená technologie QH92195/1
Lokalizace
Výkrm Tagrea s.r.o. Čekanice 207 390 02 Tábor IČ 261 02 463
Technické parametry
Výkrm Tagrea s.r.o. Čekanice 207 390 02 Tábor IČ 261 02 463 Datum uzavření smlouvy: 19.12.2011
Ekonomické parametry
Využití produktu technologie ECA, registrovaného v ČR jako VertEsprit ANK představuje finanční úsporu při výkrmu kuřat chovaných na maso ve srovnání s technologií napájení nedezinfikovanou napájecí vodou. Konverze krmiva při dezinfekci napájecí vody produktem VertEsprit ANK je o 20 g nižší než při napájení nedezinfikovanou napájecí vodou, a to při dosažené shodné porážkové hmotnosti 1,93 kg. Úhyn kuřat během výkrmu je při napájení dezinfikovanou napájecí vodou o 0,3% ve srovnání s úhynem při napájení nedezinfikovanou napájecí vodou. To představuje úsporu 0,30 Kč na jeden kus kuřete za dobu výkrmu.
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt
QH92195 - Využití vybraných nanotechnologií pro návrhy a ověření nejlepších dostupných technik (BAT) v zemědělské činnosti (2009-2011, MZE/QH)

_____________________________________________________________

Těšíme se na vzájemnou spolupráci v jednotlivých aplikačních oblastech!

VertEsprit je znám a zaváděn pro své výborné vlastnosti už v celé západní Evropě, USA a je hojně využíván (např. pivovar Heineken, úpravny pitných vod, nemocnice, obchodní centra, haly, interiéry, klimatizace, velkochovy hospodářských zvířat, potravinářských výrob aj.).

Jeho používání ušetří značné finanční prostředky, a v konečné fázi i chrání naše životní prostředí. K jeho likvidaci není zapotřebí již žádných technologií a jeho použitím nevznikají nebezpečné odpady.

O výrobku VertEsprit je možné poskytnout další informace, doporučení a výsledky ze zkoušek, kterými náš výrobek musel projít, než byl zařazen do všech 5 kategorií biocidní účinnosti a byla prokázaná jeho hospodárnost a šetrnost k životnímu prostředí.

Vyzkoušejte si jej - samozřejmě zdarma!

Jestliže se rozhodnete vyzkoušet náš výrobek, naši pracovníci Vás navštíví a zcela zdarma dodají náš výrobek na vyzkoušenou, vysvětlí jak s ním zacházet a poradí při jeho aplikaci. Současně Vám můžeme poskytnout dokumenty, které povolují jeho používání na území České republiky. Při testování našeho výrobku, Vám doporučujeme přizvat hygienického technika, aby provedl svá měření, a potvrdil Vám, že účinnost našeho výrobku VertEsprit, je skutečně taková, jak Vám deklarujeme.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci!

Zdravotnictví

  ·         odstranění a prevence legionelly

·         výroba sterilní vody

·         dezinfekce tkanin aplikovaná ve formě aditiva do praček

·         dezinfekce vzduchu a čištění prostor, čištění povrchů

·         osvědčená biocidní účinnost (zabíjí všechny bakterie)

·         studená sterilizace lékařských nástrojů

Systémy úpravy vody, plavecké bazény

·         odstraňuje biofilm na vodních zařízeních

·         nedráždí oči ani kůži

·         bez zápachu po chloru

·         snižuje nároky na údržbu

·         snižuje používání chemikálií v obdobných procesech

·         nevytváří toxické odpady

·         zvyšuje bezpečnost pracovníků

·         pH - neutrální a nekorozívní - nezpůsobuje korozi

·         odpovídá normám Světové zdravotnické organizace (WHO) a německým normám pro pitnou vodu (TVO)

·         zabíjí všechny mikroorganismy (bakterie, plísně, spory, viry, ...)

Potravinářská výroba

·         plošná, přístrojová dezinfekce potravinářských provozů

·         sterilizace obalů pro potravinářské výrobky

·         v aplikačních koncentracích bez zápachu

·         omytím v roztoku se zvýšení odolností proti plísním, hnilobě, bakteriální nákaze čerstvých produktů

Zahradnictví, zemědělství

·         omytím v roztoku se prodlužuje životnost ovoce, zeleniny a květin při skladování

·         dezinfikuje setbu, stimuluje zrychlený růst rostlin a zvyšuje množství květů a plodů

·         dezinfikuje obilí

Živočišná výroba (chov prasat, drůbeže a skotu)

·         zvyšuje vitalitu, odolnost a zlepšuje plodnost

·         upravuje odstranění následků zánětu prsní žlázy, průjmu a infekce

·         zlepšuje utilizaci krmiva

·         zvyšuje růst a zlepšuje přírůstky

·         pro sprejování peří a hubení mikroorganismů

·         konzervuje siláž a snižuje škodlivé stoky do vodního systému

·         neutralizuje pachové látky

·         dezinfekce chovných objektů

·         údržba mléčných technologií

Konkrétní pozitivní účinky v procesu produkce masa

·         snížení úmrtnosti v celé šíři produkčního cyklu, zejména u selat a kuřat

·         snížení nákladů na užívání represivních i preventivních léčiv, především antibiotik

·         vyšší produktivita výkrmu – vyšší zhodnocení krmných dávek

·         v případě aerosolové aplikace významné snížení respiračních onemocnění

Veterinární oblast

·         všeobecná dezinfekce

·         povrchové čištění a mlžení proti bakteriím ve vzduchu

·         asimilace krmiva

·         všeobecný podporovatel dobrého zdravotního stavu a ochránce zdraví při přidávání do pití (snižuje úmrtnost)

·         hubení mikroorganismů v peří

·         hubení aerobních a neaerobních bakterií prostřednictvím mlžení

·         čištění zařízení bez dalších přídavků

 

EKOLOGICKÝ DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVEK
VERTESPRIT ANK

Ekologický, vysoce účinný a hospodárný, elektrochemicky aktivní roztok pro kompletní dezinfekci všech ploch a materiálů včetně pitné vody.
Dezinfekční přípravek VertEsprit ANK spolehlivě likviduje všechny mikroorganismy během krátkého kontaktu a používá se k dezinfekci různých povrchů a materiálů, omyvatelných ploch, zařízení a předmětů, které přicházejí do styku s potravinami nebo nápoji včetně dezinfekce pitné vody. Je vhodný pro použití v obydlích, v rekreačních, sportovních a léčebných objektech, ve zdravotnictví, v bazénech, městských službách, průmyslu, zemědělství a v potravinářské výrobě.

VÝHODY

  • Dezinfekční roztoky jsou netoxické, nesenzibilizující a nedráždivé.
  • Jsou plně biologicky odbouratelné a nejsou ekologicky nebezpečné.
  • Bezoplachový.
  • Pro vysoký účinek při nízké koncentraci účinné látky a ohleduplné působení na životní prostředí je nejpřijatelnější variantou proti dnes stále široce používaným nebezpečným chemikáliím.
  • Přípravek je pouze nepatrně cítit po chloru, pH roztoku je 6,5 – 8,5.

NÁVOD K POUŽITÍ
Dezinfekce se provádí mokrým čištěním nebo pomocí rozprašovače (prostory, výrobní zařízení, povrchy), ponořením (různé předměty, hygienické náčiní, hračky) a dávkováním do vody. Účinnost proti mikroorganizmům je po 5 – 15 minutách v závislosti na poměru ředění.

DÁVKOVÁNÍ
Silně znečištěné předměty a plochy se nejprve mechanicky očistí, umyjí a poté se dezinfikují.
Pro jednorázové nanesení naředěného dezinfekčního přípravku na povrchy (podlahy, stěny, výrobní zařízení apod.) je spotřeba 200 ml na 1 m2 povrchu, v případě opakované dezinfekce, která se provádí po 15ti minutách, je spotřeba 300 – 400 ml na 1 m2 povrchu. Zvlhčení povrchů by mělo být stejnoměrné. Při použití rozprašovače spotřebujte pro jednorázové použití minimálně 100 ml naředěného přípravku na 1 m2 plochy. Stejným způsobem je možné ošetřit zařízení, povrchy a potrubí související s výrobou, přepravou, skladováním nebo spotřebou potravin, krmiv nebo nápojů (včetně pitné vody pro lidi a zvířata). Dále dezinfikovat prostory, ve kterých se zdržují lidé, chovají nebo přepravují zvířata.
Ředění: doporučené ředění přípravku VertEsprit ANK s pitnou vodou je maximálně 1:100.

Pro dezinfekci pitné vody (pro lidi a zvířata) a bazénových vod nařeďte přípravek v dávce 4 litry na 1.000 litrů pitné vody pro první dezinfekci, při dalších úkonech v dávce 1 litr na 1.000 litrů.
Doporučujeme naředit takové množství roztoku, které spotřebujete do 30ti minut od naředění.

PRVNÍ POMOC
Při zasažení očí je okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Přípravek skladujte na suchém a chladném místě v originálních baleních, která jsou dobře uzavřena. Chraňte před teplem a slunečním zářením.
Uchovávejte mimo dosah dětí.

Záruční doba 12 měsíců. Balení: 5, 10, 30 a 1.000 litrů.